Onbegrip tussen managers en werkvloer frustreert digitale transformatie


22-jun-2017


De bedrijfscultuur is een van de grootste obstakels in het worden van een digitale organisatie, zo concludeert een onderzoek van Capgemini.


Het onderzoek, mede uitgevoerd door analist Brian Solis, heeft als titel The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap, heeft een grote culturele kloof blootgelegd tussen het leiderschap en hun werknemers in de organisatie.

Capgemini en Solis spraken met meer dan 1700 mensen uit 340 organisaties uit acht landen en ondervonden tussen het leiderschap en werknemers een groot gat in de perceptie over het bestaan van een digitale cultuur in hun organisatie. Zo'n 40 procent van de topmanagers gelooft dat hun bedrijf een digitale cultuur kent, terwijl slechts 27 procent van de werknemers het daarmee eens is.

"Om in de toekomst concurrerend te blijven moeten bedrijven investeren in een digitale cultuur die iedereen in de organisatie raakt en verbindt. Ons onderzoek laat zien dat de cultuur een maker of breker is van digitale transformatie en innovatie", zegt Solis.

"Naar nu blijkt denken veel managers dat hun cultuur al digitaal is, maar als je dat vraagt aan hun medewerkers zie je dat zij daar niet mee eens zijn. Die kloof geeft aan dat er aan de top een gebrek is aan een digitale visie, strategie en tactisch uitvoeringsplan."

"Het cultiveren van een digitale cultuur laat zien dat je weet hoe technologie het gedrag, werk en marktdynamiek verandert. Het zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie toegroeit naar een meer effectief concurrerende organisatie in een voortdurend veranderend bedrijfsklimaat."

In totaal vindt 62 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat de bedrijfscultuur als een van de grootste hordes in het streven naar het worden van een digitale organisatie. Dat brengt zorgen mee over het risico dat bedrijven achterblijven bij de concurrentie in deze digitale markt.

De data laat tevens zien dat deze uitdaging voor organisaties steeds zwaarder wordt sinds 2011. Het gat tussen topmanagement en werkvloer is sinds Capgemini zijn eerste onderzoek hiernaar deed met 7 procentpunten gegroeid.

De onderzoekers vroegen de deelnemers om de digitale cultuur van hun bedrijf te beoordelen aan de hand van zeven kenmerken: de interne samenwerking, innovatie, open cultuur, de digital-first mentaliteit, agility en flexibiliteit, klantgerichtheid en een datagestuurde cultuur.

Werknemers zien hun bedrijfscultuur niet als 'digital', zo blijkt dus. Tevens is de conclusie dat de kloof in de perceptie van topmanagement en werkvloer vooral komt vanwege het ontbreken van het communiceren van een duidelijke digitale visie in de organisatie, de afwezigheid van digitale rolmodellen en een gebrek aan KPI's die gehangen zijn aan de doelen van de digitale transformatie.

Het hoofd van de digitale diensten bij Capgemini, Cyril Garcia, zegt dat digitale technologieën belangrijke nieuwe waarde kunnen creëren, maar dat organisaties dat potentieel alleen kunnen ontsluiten als ze de juiste duurzame digitale cultuur weten te ontwikkelen.

"Bedrijven moeten al hun werknemers binden, versterken en inspireren om samen tot een cultuurverandering te komen. Het werken aan het dichten van die kloof tussen het leiderschap en de werkvloer is essentieel voor verdere groei. Die bedrijven die een digitale cultuur een strategische pijler maken zullen hun relaties met klanten verbeteren, de beste talenten aantrekken en zijn op weg naar succes in de hedendaagse digitale wereld."

Andere belangrijke conclusies uit het onderzoek laten een diepe kloof zien tussen het leiderschap en de werkvloer in alle dimensies van digitale cultuur - waaronder de constatering dat innovatie nog steeds geen werkelijkheid is voor veel organisaties.

"Slechts zeven procent van de onderzochte bedrijven denkt dat hun organisatie nieuwe ideeën kan testen en die snel kan uitrollen", zo concluderen de onderzoekers.

"Dat cijfer geeft het sentiment van de werknemers weer over de innovatiecultuur, met slechts 37 procent van de deelnemers die zegt dat hun organisatie een innovatiecultuur heeft waarin kan worden geëxperimenteerd en risico kan worden genomen. Zet dat af tegen 75 procent van de managers die dat ook zo vinden. Organisaties zouden actief het risico nemen moeten belonen, en een omgeving creëren waarin werknemers kunnen experimenteren."

Daarnaast is er een sterk meningsverschil over hoe er wordt samengewerkt in de organisatie. De bevindingen laten een verschil zien tussen topmanagement en werknemers in de zienswijze hoe er wordt samengewerkt. Van de topmanagers vindt 85 procent dat hun organisatie samenwerking intern stimuleert, terwijl slechts 41 procent van de werknemers dat vindt.

Het onderzoek bracht ook belangrijke verschillen aan het licht tussen wat het leiderschap en de werknemers een duidelijke digitale visie vinden. Van de deelnemers vindt 62 procent van de leiders dat zij een goed gedefinieerde strategie hebben om hun digitale doelen te bereiken, terwijl slechts 37 procent van de werknemers dit onderschrijft.

In de conclusie onderstreept het onderzoeksrapport dat bedrijven er niet in slagen hun werknemers te betrekken bij de cultuurverandering.

"Het betrekken van de werknemers is kritiek in het vormgeving van een effectieve digitale cultuur en in het versnellen van de cultuurverandering binnen de organisatie. Leiderschap en het middelmanagement zijn essentieel in het vertalen van de bredere digitale visie naar tastbare bedrijfsresultaten en in het waarderen van positief digitaal gedrag", valt te lezen.

De onderzoekers geven de aanbeveling om mensen aan te stellen die zich op de werkvloer bezig houden met het digitale verandertraject. Werknemers zouden verder meer ondersteuning moeten krijgen in het groeien binnen een digitale cultuur. Nieuwe digitale KPI's moeten worden ontwikkeld met de focus op gedrag. De digitale cultuurverandering moet ook meer tastbaar worden voor de werknemers. Ook moet er ook meer worden geïnvesteerd in digitale vaardigheden die het verschil kunnen maken.

Het is tevens aan te bevelen dat organisaties een digitale visie communiceren en de betrokkenheid van het topmanagement laten zien, digitale samenwerkingstools inzetten om de transparantie te vergroten en om werknemers te betrekken. Cultuurverandering vereist systeemdenken, zo is het besluit in het rapport.

 

Bron: CIO.nl

Contributor

Joao Schim

    Senior Consultant

nl.linkedin.com/in/joaoschim

+31 653899169

Contact